تداوی شعاعی

  • جراحی های لیزیک و پی آر کی بوسیله شعاع لیزر
  • جراحی های قوز قرنیه با استفاده از شعاع ماوراء بنفش C3R/CXL
  • غبار روبی پشت لنز چشم بوسیله یاگ لیزر
  • جراحی غیر تهاجمی آب سیاه بوسیله ان دی یاگ لیزر
  • سوختاندن عروق خون دهنده شبکیه بوسیله لیزر آرگون و کریپتون