مشاوره

مشاوره در حقیقت معلومات دهی امراض و تداوی، تولیدات و خدمات ، و تشویق مریضان به انجام و یا عدم انجام کار/ فعالیت مشخص است که به نفع مریض بوده و یک بخش مهم تداوی محسوب میشود. اهداف مهم مشاوره چشم عبارتند از:

  • آگاهی در مورد امراض چشم ، تداوی و راههای جلوگیری امراض چشم
  • کاستن تشویش مریض در مورد عملیات ، تداوی لایزری و پروسیجر های دیگر تداوی
  • کمک به مریض در اتخاذ تصمیم درست تداوی/لایزر/جراحی
  • ازدیاد فهم و دانش مریضان در ارتباط به چگونگی احتیاط و فعالیت قبل از تداوی/عمل جراحی/لیزری و بعد از آن
  • معلومات دهی به مریض در مورد مرض ، مدت تداوی و بستر ، انذار و عواقب ، مصارف ، صحت یابی وغیره موارد
  • آگاهی کافی به مریض/مراجعه کننده در مورد خدمات و تولیدات جدید
  • برآورده کردن توقعات مریضان

متخصصین شفاخانه چشم امان مشاوره را به شکل مسلکی آن انجام میدهند. همکاری مریض و پایواز نیز در زمینه تعمیل هدایات داکتر و موفقیت تداوی و جراحی از اهمیت فراوان برخوردار میباشد. آنها باید هدایات حاصله را در عمل پیاده کنند.