ماشین الکتروکاردیوگرام یا گراف قلب (ECG)

بخش عملیاتخانه شفاخانه چشم امان دارای ماشین گراف قلب بوده که حین عملیات حرکات قلب مریض توسط آن کنترول میگردد.

ماشین بیهوشی یا انستیزی

شفاخانه چشم امان دارای ماشین ستندرد انستیزی بوده که در صورت ضرورت توسط آن بیهوشی عمومی به مریض داده میشود.

ماشین علایم حیاتی و سویه اکسیجن

ازین ماشین برای کنترول علایم حیاتی و معلوم کردن سویه اکسیجن استفاده میشود. 

اتاق های مجهز OPD و IPD

شفاخانه چشم امان دارای اتاق های مجهز چک اپ مریضان و بستر های ستندرد میباشد که در صورت ضرورت مریض در آن بستر میگردد.

ماشین اتومات عینک سازی و ساخت عینک توسط دست

شفاخانه چشم امان دارای ماشین عینک سازی بوده و همچنان تکنیشن های ورزیده عینک را با دست میسازند. عینک بدون انتظار طویل یا رفت و آمد متکرر در وقت کم ساخته میشود.