چک آپ کارمندان ادارات، انجوها و سفارت خانه ها و محصلان

شفاخانه چشم امان  مصمم است تا برای تمامی اقشار جامعه نظر به نیازمندی طبی شان خدمات تخصصی چشم را ارایه نمایید.