چک اپ کارمندان (دولتی، ان جی او ها و سفارتخانه ها) و محصلین

شفاخانه چشم امان برای کارمندان دولت ، موسسات و سفارتخانه ها و همچنان محصلین خدمات معاینه و تداوی چشم را به اساس قرارداد ارائه میدارد. چنین اشخاص از خدمات شفاخانه بطور خاص و به بنیاد ترجیحی مستفید میشوند تا از ضیاع وقت شان جلوگیری بعمل آید.