شفاخانه چشم امان برنامه آموزشی سی پی آر را براه انداخت

شفاخانه چشم امان برنامه آموزشی سی پی آر را براه انداخت

سی پی آر عبارت از مجموعه فعالیت هایی است که از طرف پرسونل طبی حین ایست قلبی مریض ویا بازماندن قلب از حرکت نورمال برای نجات مریض انجام میشود. داکتر خوشحال امان رییس شفاخانه چشم امان این تریننگ را برای…

 شفاخانه چشم امان دور جدید ستاژ برای دوکتوران جوان کشور را آغاز نمود

شفاخانه چشم امان دور جدید ستاژ برای دوکتوران جوان کشور را آغاز نمود

شفاخانه چشم امان یک دور جدید آموزش ستاژ را برای دوکتوران جوان کشور آغاز نمود. از بدو تاسیس شفاخانه چشم امان تا امروز این شفاخانه به تعداد ۸۷ نفر از کدر جوان عرصه طب را در بخش چشم آموزش داده…

 وقایه و کنترول انتان – Infection Prevention & Control

وقایه و کنترول انتان – Infection Prevention & Control

وقایه و کنترول انتان یک روش عملی است که توسط آن کارمندان خدمات صحی و مریضان از منتن شدن به انتان های قابل جلوگیری محافظت میشوند. وقایه و کنترول موثر ایجاب پوشش تمامی سطوح سیستم صحی را مینماید ، مانند…