جزییات شما

معلومات خویش را بنویسید تا بتوانیم با شما در تماس شویم.

Contact Form Demo

سرک سیلو خوشحال خان مینه، کابل-افغانستان

ما را دریابید

0202561215 0797300800

تماس بگیر

info@amaneyehospital.af

برای ما خط بفرستید