بخش خدمات لنزهای تماسی چشم

شفاخانه چشم امان

جواب: لینزها انواع مختلف داشته، معمولآ سه نوع آن بیشترین استفاده را دارد ساده، رنگه و نمره یی میباشد که هر نوع آن موجود است و نظر به ضرورت به متقاضیان آن تهیه میگردد.

جواب: هزینه لنز ها از ۵۰۰ تا ۲۶۰۰ افغانی متفاوت است.

جواب: لنز های در مدت 4 تا 7 روز تهیه میشود نظر به خاصیت و نوع آن مدت استفاده آن فرق میکند.

جواب: بلی چشم های نمره داشته باشد از لنز های تماسی رنگه، ساده و نمره یی استفاده کرده میتواند

جواب: بلی لنز های تیوریک موجود است.

جواب: بلی کسانی که چشم شان نمره دارند لنز های زیبایی برای شان قابل ساخت است.

جواب: بلی لنز ها نظر به نوع شان مدت استفاده شان فرق میکند یکبار مصرف، یکفته یی ،یکماه و دوماهه میباشد. که از طرف روز پوشیده میشود و از طرف شب باید کشیده شود.

جواب: بلی لنز تماسی و لوشن آن موجود است.

جواب: لنز را از چشم شان خارج نمایید وبه نزدیک ترین داکتر چشم مراجعه نمایید.