تمرینات چشم و تداوی دید ضعیف

متخصصین شفاخانه چشم امان تمرینات متعدد چشم را جهت بهبود حرکات چشم ، کنترول حرکات غیرارادی چشم و دید بهتر توصیه مینمایند، طور مثال: 

  • Orthoptic exercises for Convergence and Accommodation
  • Pen Push up exercises for improving Convergence Insufficiency
  • Patching for Amblyopia
  • Pendular exercises for Nystagmus