امبولانس

پارکینگ وسایط

صالون انتظار مناسب و آرام

موجودیت بستر برای مریضان

ارایه خدمات ۲۴ ساعته در هفت روز هفته

موجودیت بخش وی ای پی برای مریضان خاص

دسترسی به تمامی خدمات تخصصی چشم دریک مکان

فعال بودن ۲۴ ساعته خدمات مشتریان جهت ارایه معلومات