دستگاه معاینه کمپیوتری دید چشم

Autorefractometer جهت معاینه کمپیوتری دید چشم و تعین نمره عینک و لنز بکار برده میشود.

PERIMETER (Visual Field test)

Perimeter برای اندازه گیری وسعت ساحه دید بکار برده میشود.

OCT (SDOCT)

توموگرافی انسجام نوری (OCT) یک تکنیک تصویربرداری غیر تهاجمی است که برای به دست آوردن تصاویر مقطعی با وضوح بالا از  شبکیه استفاده میشود.

A-SCAN

جهت معلوم کردن طول چشم و تعین قدرت لنز داخل چشمی از A-Scan استفاده میشود.

B-SCAN

B-Scan جهت اخذ تصویر داخل و اطراف چشم در تشخیص کتلات ، اجسام خارجی و هم چنان برای معاینه اختلالات خلفی چشم زمانیکه کدورت های داخل چشم مانند پرده چشم مانع دیدن آن توسط فندوسکوپی می شوند کاربرد دارد.

Digital Keratometer

عمدتا برای اندازه گیری انحنای قرنیه با در نظر داشت قطر آن استفاده می شود.

Anterior And Posterior Vitrectomy

دستگاهی برای انجام ویترکتومی قدامی و خلفی با قابلیت های irrigation ، aspiration و روشنایی. این سیستم برای اهداف درمانی در جراحی شبکیه-زجاجیه استفاده می شود.

FFA

آنژیوگرافی Fundus Fluorescein بیشتر برای ارزیابی عروق شبکیه و کوروئید مانند رتینوپاتی دیابتی ، ARMD ، کوریودیت ، کوریورتینیت ، رتینوپاتی رتینوپاتی سروزی مرکزی استفاده می شود.

SLIT LAMP BIOMICROSCOPE

Slit Lamp یک میکروسکوپ مستقیم است که از یک منبع نوری قوی بالای یک مقطع باریک نور را وارد میسازد تا بخش های  قدامی و خلفی چشم را بطور واضح قابل دید بگرداند.

CORNEAL TOPOGRAPHY

توپوګرافی عبارت از تصویر گیری بخش قدامی-بیرونی چشم یا قرنیه است که بلندی و پستی و غیره سو‌ء اشکال سطح قرنیه توسط آن معلوم میگردد.