Auto refractometer

used during an eye examination to provide an objective measurement of a person’s refractive error and prescription for glasses or contact lenses.

PERIMETER ( Visual Field test )

محیط ابزاری برای اندازه گیری وسعت میدان دید است.

OCT ( SDOCT )

توموگرافی انسجام نوری (OCT) یک تکنیک تصویربرداری غیر تهاجمی است که برای به دست آوردن تصاویر مقطعی با وضوح بالا از  شبکیه استفاده میشود.

A-SCAN

B-scan  این تکنیک در تشخیص محل جدا شده گی های شبکیه یا حضور یک جسم خارجی داخل چشم و هم چنان بیشتر برای معاینه ساختار خلفی چشم زمانی که کدورت های داخل چشم «مانند کاتاراکت و ادم قرنیه» مانع معاینه آفتالموسکوپی می شوند کاربرد دارد.

B-SCAN

B-scan  این تکنیک در تشخیص محل جدا شده گی های شبکیه یا حضور یک جسم خارجی داخل چشم و هم چنان بیشتر برای معاینه ساختار خلفی چشم زمانی که کدورت های داخل چشم «مانند کاتاراکت » مانع معاینه آفتالموسکوپی می شوند کاربرد دارد.

Digital Keratometer

عمدتا برای اندازه گیری شعاع انحنای قرنیه و دیوپتر استفاده می شود

Anterior And Posterior Vitrectomy

دستگاهی برای انجام ویترکتومی قدامی و خلفی با قابلیت های آبیاری ، آسپیراسیون و روشنایی ، این سیستم برای اهداف درمانی در جراحی آزمایشگاهی شبکیه استفاده می شود.

FFA

آنژیوگرافی Fundus Fluorescein بیشتر برای ارزیابی عروق شبکیه و کوروئید مانند رتینوپاتی دیابتی ، ARMD ، کوریودیت ، کوریورتینیت ، رتینوپاتی سروز مرکزی استفاده می شود.

THE SLITE – LAMP BIO MICROSCOPE

لامپ شکافی یک میکروسکوپ بیولوژیکی با قدرت کم است که با یک منبع نوری با شدت بالا ترکیب می شود و می تواند متمرکز شود تا در یک پرتو نازک بدرخشد و قسمت قدامی و خلفی چشم را ارزیابی کند.

CORNEAL TOPOGRAPHY

توپوګرافی عبارت…….