انحراف چشم(Strabismus)

انسداد مجرای اشکی در کودکان:

تنبلی چشم کودکان:

پیر چشمی (Presbyopia)

حساسیت چشم به نور(photophobia)

آب سیاه چشم (Glaucoma)

پلک زدن غیر ارادی (Blepharospasam)