شبکه از داکتران با تجربه

بیش از 100 تن پروسونل طبی: داکتران متخصص ، اپتومیتریست، ریفریکشنیست، تکنیسین مراقبت های تخنیکی، پرستاران و تیم اداری.

شفاخانه چشم امان با بیش از 100 تن پرسونل طبی: متخصصین ، اپتومیتریست، ریفریکشنیست، تکنیسین مراقبت های تخنیکی، پرستاران و تیم اداری مصمم است تا خدمات تخصصی چشم را با استندرد های بین المللی ارایه نموده و پیوسته در تلاش تامین رفاه مریضان محترم میباشند.