شبکه از داکتران با تجربه

بیش از 100 تن پروسونل طبی: داکتر متخصص بینایی،اپتومیتریست، ریفریکشنیست، تکنیسین مراقبت های تخنیگی، پرستاران و تیم اداری.

شفاخانه چشم امان با بیش از 100 تن پرسونل طبی: متخصص بینایی، اپتومیتریست، ریفریکشنیست، تکنیسین مراقبت های تخنیگی، پرستاران و تیم اداری مصمم است تا خدمات تخصصی چشم را با استندرد های بین المللی ارایه نموده و پیوسته در تلاش تامین رفاه مریضان محترم خواهند بود.