شفاخانه چشم امان برنامه آموزشی سی پی آر را براه انداخت

شفاخانه چشم امان برنامه آموزشی سی پی آر را براه انداخت

سی پی آر عبارت از مجموعه فعالیت هایی است که از طرف پرسونل طبی حین ایست قلبی مریض ویا بازماندن

شفاخانه چشم امان دور جدید ستاژ برای دوکتوران جوان کشور را آغاز نمود

شفاخانه چشم امان دور جدید ستاژ برای دوکتوران جوان کشور را آغاز نمود

شفاخانه چشم امان یک دور جدید آموزش ستاژ را برای دوکتوران جوان کشور آغاز نمود. از بدو تاسیس شفاخانه چشم

خبر خوش – شفاخانه چشم امان دور دوم پیوند قرنیه چشم را براه انداخت

خبر خوش – شفاخانه چشم امان دور دوم پیوند قرنیه چشم را براه انداخت

چنانچه کشور ما در سکتور صحت به پیشرفت های چشمگیری نایل گردیده است، شفاخانه چشم امان دور دوم تبدیلی قرنیه