رتینوپاتی دیابتی

رتینوپاتی دیابتی

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل

خبر خوش

خبر خوش

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل