نظریات مریضان

شفاخانه چشم امان

عتیق الله ستانکزی کارمند

برای اولین بار خدمات شفاخانه چشم امان را تجربه کردم. باورم نمی آمد که شفاخانه یی به این سویه در افغانستان وجود داشته باشد. متخصصین ورزیده و خدمات با کیفیت خیلی متاثرم ساخت. از خداوند متعال برای شان موفقیت و توفیق خدمات بیشتر خواهانم.

قاری افسر خان استاد

چشم های من از دیر زمان ضعیف بود و از عینک استفاده مینمودم. با عینک نهایت به تکلیف بودم و هیچ خوش نداشتم عینک استفاده کنم. وقتیکه به کابل آمدم از شفاخانه چشم امان خبر شدم و جهت خلاصی از عینک مراجعه نمودم. داکتر متخصص بعد از تکمیل معاینات عملیات لیزری را برایم توصیه نمود. با تطبیق لیزر PRK فعلا بدون عینک روشن میبینم. تشکر از دوکتوران شفاخانه چشم امان.

امین الله حقیقت داکتر

به حیث یک داکتر برایتان گفته میتوانم که شفاخانه چشم امان به تمامی اصول طبابت عیار است. من بخاطر چک کردن دید و تعین درجه چشمم مراجعه نموده بودم. خدمات معیاری و متخصصین عالی دارند. معاینات و تداوی که درین شفاخانه اجرا میگردد به سویه خارج میباشد.