تداوی تنبلی چشم

وقتیکه یک طفل ضعیفی دید داشته باشد و به وقت و زمان تشخیص و تداوی نگردد تنبلی چشم را ببار می آورد که Lazy Eye یا Amblyopia نامیده میشود. تنبلی چشم توسط عینک قابل اصلاح نبوده و چشم دید خود را از دست میدهد.

تداوی: اگر تنبلی چشم به وقت وزمان تشخیص و تداوی گردد ، نتیجه میدهد و طفل دید خود را دوباره بدست میآورد. ذیلا بعضی از معیار های تداوی تنبلی چشم ذکر میگردد:

  • عینک مناسب
  • پوشانیدن چشم سالم برای چند ساعت (Patching)
  • تداوی سببی

جلوگیری: جهت جلوگیری از تنبلی چشم باید طفل در سنین ۳-۴ ماهگی و ۲-۳ سالگی توسط متخصص چشم معاینه گردد.