تداوی تنبلی چشم

  • پچ درمانی یا بسته کردن چشم سالم به منظور رشد بینایی چشم ضعیف
  • پینالایزیشن یا محدود کردن موقت بینایی چشم سالم برای اجازه رشد به چشم ضعیف
  • تداوی تنبلی فعال چشم با روش های جدید