تداوی جراحی

– جراحی های پلک و ملحقات آن
– جراحی تومورهای چشم و ملحقات آن
– جراحی انحرافات چشم
– جراحی زیبایی و جوان سازی
– جراحی های قرنیه و ملتحمه ( منضمه)
-جراحی های آب مروارید
– جراحی های آب سیاه
– جراحی های شبکیه