تداوی جراحی

عملیات های چشم در شفاخانه چشم امان توسط متخصصین ورزیده با وسایل و تکنالوژی پیشرفته بشکل لیزری و جراحی اجرا میشود ، طور مثال:  

 • جراحی های پلک و ملحقات آن
 • جراحی انحرافات چشم
 • جراحی زیبایی و جوان سازی
 • جراحی های قرنیه و ملتحمه (منضمه)
 • عملیات آب مروارید یا پرده چشم (لیزری و جراحی)
 • عملیات آب سیاه (لیزری و جراحی)
 • جراحی های شبکیه
 • زرقیات داخل چشمی
 • زرقیات Sub-tenon
 • جراحی تومورهای چشم و ملحقات آن
 • Core vitrectomy, SB (Scleral Buckling)
 • Vitro –retinal surgical procedures such as PPV, MP, EL, SOI, SOR, IOFB