تداوی دوایی

شفاخانه چشم امان جهت تداوی دوایی امراض چشم دارای شفاخانه مجهز بوده که انواع و اقسام دوا های مربوط چشم را عرضه میدارد، طور مثال:

  • دواهای موضعی مانند قطره ها و مرهم ها
  • دوا های سیستمیک
  • دوا های داخل کره چشم
  • دوا های دور و بر چشم
  • دوا های دیگر