تشخیص تومور های مغز و آفات سرطانی توسط معاینه چشم

چهار نوع ذیل از سرطانها طی معاینه چشم مریض توسط مختصص چشم تشخیص شده میتواند:

۱. تومور مغزی: بعضی اوقات معاینه عادی به یک چیز غیرعادی می انجامد. طور مثال اگر اعراض و علایم ذیل در یک مریض دیده شود و کدام مرض واضح دیگر نباشد ، باید در مورد سرطان ها فکر شود:

  • خیره گی دید ، دوبینی زودهنگام ، از دست دادن دید اطراف
  • تغیر اندازه حدقه ، عدم عکس العمل حدقه
  • تغیرات عصب بصری

۲- لوکمیا: که در آن معمولا تخریب و خونریزی شبکیه چشم بمیان می آید و توسط Funduscopy دیده میشود.

۳- Retinoblastoma : که معمولا در اطفال کوچک دیده میشود و حدقه برنگ سفید معلوم میشود.

۴- Melanoma : انواع سرطان های جلدی مانند میلانوما ، Squamous Cell Carcinoma ، Basal Cell Carcinoma  نیز طی معاینه متخصص چشم تشخیص میشوند.