تشخیص توسط معاینات الکترو فیزیولوژی

– ERG (الکترو رتینوگرافی)
– EOG (الکترو چشم شناسی)
– VEP (پتانسیل برانگیخته بصری