تشخیص توسط وسایل تصویربرداری و لیزری

– OCT (توموگرافی نوری) 
– سونوگرافی (حالت A و B)
– محیط سنجی (محیط محاسبه شده)
– توپوگرافی و پاکیمتری بخش قدامی
– اندازه گیری زاویه ایریدو-قرنیه

– آنژیوگرافی فلورسنت (FFA)