معاینات لابراتواری

شفاخانه چشم امان دارای لابراتوار مجهز بوده که معاینات قبل از عملیات مانند زردی (HBS, HCV) ، شکر و چربی خون  و معاینات دیگر در آن بشکل دقیق انجام میشود.