تشخیص اختلالات مادرزادی ، جنتیکی و سیستمیک توسط معاینات چشم

متخصص چشم میتواند توسط معاینه چشم علایم بعضی از اختلالات و امراض سیستمیک ، ارثی و جنتیک را در طبقه Retina چشم تشخیص دهد. طور مثال متخصص چشم میتواند نشانی های از امراض و اختلاطات ذیل را طی معاینه چشم ببیند:

 1. مرض شکر
 2. فشار خون
 3. بعضی امراض قلبی
 4. انیوریزم
 5. کولسترول بلند خون
 6. سکته
 7. بعضی از امراض ارثی و غیره که سبب رقیق شدن خون و خونریزی میگردد مانند:
 • Hemophilia
 • Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
 • Increased breakdown of platelets: Certain autoimmune conditions, such as

                Systemic Lupus Erythematosus (SLE)  

 • Viruses such as HIV, Hepatitis C, Mumps, Rubella, or the Epstein-Barr virus
 • Carcinomas such as Leukemia and Lymphoma
 • Disorders of the spleen
 • Chronic Liver Disease (CLD)