تشخیص کلینیکی اختلالات چشم با تکنالوژی مدرن

تعدادی از امراض چشم توسط تاریخچه و معاینه کلنیکی دقیق تشخیص میشوند و متخصصین شفاخانه چشم امان معاینات غیر ضروری را توصیه نمی نمایند.

تشخیص کلنیکی توسط متخصصین ورزیده چشم با وسایل مدرن مانند Slit Lamp ، Ophthalmoscope ، Autorefractometer ، Retinoscope  ، Tonometer و غیره صورت میگیرد.

قبل ازینکه مریض توسط متخصص چشم دیده شود، معاینات ابتدایی فزیکی مانند درجه دید، درجه عینک ، فشار داخل چشم، فشار خون و غیره تکمیل گردیده سپس مریض جهت معاینه فزیکی و تشخیص به متخصص ارسال میگردد.