خدمات عاجل

  • حادثات و جراحی های عاجل چشم
  • سوختگی های کیمیاوی و حرارتی
  • خونریزی ها و سکته های عاجل چشمی
  • حملات حاد آب سیاه
  • سایر واقعات عاجل