خدمات عاجل چشم

شفاخانه چشم امان خدمات عاجل چشم را بطور ۲۴ ساعته بشمول روز های رخصتی ارائه میدارد، مانند:

  • حادثات و واقعات عاجل چشم
  • سوختگی های کیمیاوی و حرارتی
  • خونریزی ها و سکته های عاجل چشمی
  • حملات عاجل آب سیاه
  • سایر واقعات عاجل