استفاده از روش تشخیصیه متخصصین متعدد (ملتی سپشلتی)

در مسلک طبابت بعضی اوقات ممکن یک متخصص در تشخیص و تداوی یک مرض پیچیده با مشکل روبرو شود. بعضی از امراض شاید بیشتر از یک متخصص ضرورت باشد تا تشخیص و تداوی بهتر صورت گیرد.

شفاخانه چشم امان از روش تشخیصیه متخصصین متعدد (ملتی سپشلتی) جهت تشخیص و تداوی بهتر استفاده مینماید. در صورت ضرورت بخش های مختلف تخصصی مربوط چشم با همدیگر و همچنان با متخصصین بخش های مرتبط دیگر طبابت یکجا کار میکنند تا تشخیص و تداوی بهتر انجام شود. متخصصین شفاخانه چشم امان با متخصصین داخله ، گوش و گلو ، اعصاب و جراحی عصبی ، قلبی و غیره از نزدیک کار میکنند.