طبابت از راه دور و رهنمایی متخصصین از ممالک دیگر

طبابت از راه دور و رهنمایی متخصصین از ممالک دیگر

شفاخانه چشم امان در مورد امراض پیچیده چشم در صورت ضرورت از سیستم آنلاین سایبرسایت استفاده مینماید. این سیستم رهنمایی های مربوط امراض چشم را به متخصصین چشم ارائه مینماید. هدف این سیستم تداوی دید و جلوگیری از کوری میباشد. متخصصین درین سیستم موضوعات مربوط به چشم را تحلیل نموده بحث های زنده تصویری و صوتی را براه می اندازند. درین سیستم متخصصین از تقریبا صد کشور جهان جهت سوال و جواب ، تقدیم کردن موضوعات و راههای جراحی امراض چشم گرد آمده اند.


Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 24

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 24

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13