سکریننگ خطای انکساری ، انحراف و تنبلی چشم

خطای انکساری چشم عبارت از حالت است که چشم نمیتواند تصویر رابه قسمت  مخصوص شبکیه چشم که مکولا نامیده میشود، برساند. درین صورت تصویر مغشوش تشکیل گردیده و سبب خیره شدن دید شده و مشکلات نزدیک بینی و دور بینی را ببار می آورد. اگر در اطفال کمتر از هفت سال چنین حالت بوقوع بپیوندد و در وقت معین عینک توصیه نگردد سبب تنبلی چشم گردیده که معمولا” بعد از سن ده سالگی قابل تداوی نمیباشد.

خطای انکساری ممکن سبب انحراف چشم شود (اگر چه انحراف چشم اسباب متعدد دیگر هم دارد). انحراف چشم اگر به وقت وزمانش تداوی نگردد سبب تنبلی چشم نزد اطفال کمتر ازهفت سال میگردد.

شفاخانه چشم امان در تشخیص ، ارزیابی و تداوی خطاهای انکساری، انحراف چشم و تنبلی چشم با داشتن متخصصین شناخته شده، پرسونل ورزیده و وسایل مدرن در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد.