چک آپ از نظر خطای انکسار انحراف و تنبلی چشم

خطا های انکساری چشم عبارت از حالت است که چشم درین حالت نمیتواند تصویر رابه قسمت های مخصوص شبکیه چشم که ماکولا نامیده میشود  برساند درین صورت تصویر مخشوش تشکیل گردیده و سبب خیره شده دید میشود که درنتیجه مشکلات نزدیک بینی و دور بینی را ببار میاورد. اگر در اطفال کمتر از هفت سال چنین حالت بوقوع بپیوندد و برایش در وقت معین عینک توصیه نگردد سبب تنیل شدن چشم گردیده و طفل معیوب میگردد.

انحراف چشم هم میتواند از از اثر خطاهای انکساری چشم بوجود بیایید اگر چه انحراف چشم اسباب متعددی دیگر هم دارد انحراف چشم اگر به وقت وزمانش تداوی نگردد سبب تنبلی چشم نزد اطفال کمتر ازهفت سال میگردد.