سکریننگ امراض چشم اطفال نوزاد نارس

اطفال نوزاد نارس اکثرا” دارای یک تکلیف چشم میباشند که در آن شبکیه یا Retina چشم نورمال نبوده و بنام  Retinopathy of Prematurity (ROP) یاد میگردد. ریتینا بخش حساس چشم است که تصویر اشیا را میگیرد و به دماغ انتقال میدهد و مصابیت آن سبب خرابی دید و کوری میگردد. این تکلیف در نوزادانی نیز دیده میشود که در وقت تولد وزن کم (کمتر از ۱۵۰۰ گرام) داشته باشند و یا از حالاتی مانند اخذ اکسیجن و یا فشار پایین گذشته باشند. این نوزادان باید تحت مراقبت متخصص چشم قرار گیرند. همچنان نوزادانی که زیر شک باشند ولو که وزن شان الی ۲۰۰۰ گرام باشد باید چشم شان تحت ارزیابی قرار گیرد.

ارزیابی و معاینه اول اطفال نوزاد نارس باید در عمر ۲۵ – ۳۰ روز انجام شود. قابل یاد آوریست که ROP یک بیماری خطرناک بوده سبب کوری چشم میگردد. 

ارزیابی و معاینه اول اطفال نوزاد نارس باید در عمر ۲۵ – ۳۰ روز انجام شود. قابل یاد آوریست که ROP یک بیماری خطرناک بوده سبب کوری چشم میگردد.