چک آپ مریضی کوکره (Trachoma)

تراخم (Trachoma) یا کرکوره یکی از امراض میکروبی چشم بوده که اکثرآ سرایت آن توسط مگس صورت میگیرد.این مرض چشم که قابل وقایه وتداوی است، در صورت مصاب شدن اگر مریض به وقت و زمان اش تداوی نگردد سبب کوری مطلق میگردد.