واقعه یابی امراض چشم در شاگردان مکاتب - School Screening

عبارت از برنامه است که جهت تعین قوه رویت شاگردان صنف اول، دوم و بعضا” شاگردان صنف سوم و همچنان شاگردان کودکستان ها توسط پرسونل ورزیده در بخش صحت چشم صورت میگیرد تا باشد از وقوع واقعات قابل وقایه که در صورت متوجه نشدن اطفال و والدین شان میتواند سبب معیوبیت چشم کودکان گردد ، جلوگیری بعمل آید.