واقعه یابی مشکلات چشم در مکاتب (School Screening)

عبارت از برنامه است که جهت تعین قوه رویت شاگردان صنف اول، دوهم و بعضآ شاگردان صنف سوم و همچنان شاگردان کودکستان ها توسط پرسونل ورزیده در بخش صحت چشم صورت میگیرد تا باشد از وقوع واقیعات قابل وقایه که در صورت متوجه نشدن اطفال و والدین ایشان میتواند سبب معیوبیت چشم کودکان گردد جلوگیری بعمل آید.