نور درمانی

فوتو دینامیک تراپی نوع مهم تداوی امراض چشم توسط نور میباشد که امراض مانند ضعیفی دید ، امراض پلک ، رتینا و غیره توسط آن تداوی میشود.