واقعه یابی و تشخیص تراخم - Trachoma

تراخم چشم (Trachoma)  یکی از امراض میکروبی چشم بوده که اکثرا”  توسط مگس سرایت مینماید. از التهاب پلک ها شروع شده و اگر به وقت و زمان تشخیص و تداوی درست نشود ، مژه ها موقعیت نورمال خود را از دست داده سبب التهاب، زخم ویا مکدریت شیشه شفاف چشم یا قرنیه میگردد و در نتیجه خیره گی غیر قابل برگشت دید و کوری بمیان می آید.

تراخم یک مرض قابل تداوی بوده و اگر بروقت تشخیص و تداوی گردد، مریض شفایاب گردیده در غیر آن باعث خیره گی غیر قابل برگشت دید و کوری میشود.

شفاخانه چشم امان در تشخیص ، تداوی و واقعه یابی تراخم با داشتن متخصصین ورزیده و امکانات پیشرفته مصدر خدمت میباشد.