چک اپ عمومی چشم

چک اپ عمومی چشم عبارت از اجرای  یک سلسه معاینات است که از روی نتایج آن میتوان در مورد صحت وسلامتی چشم  قضاوت کرد که شامل تعین قوه رویت چشم، Refraction  یا تعین نمره چشم، تعیین فشار داخل چشم یا IOP و معاینات Slit lamp  و Funduscopy میباشد.