مرض شکر و فشار بلند خون  یک سلسه تغییرات را در رگهای خون در داخل شبکیه چشم بوجود می آورد که سبب خونریزی داخل چشمی ، ضعیفی دید و در صورت پیشرفت ، سبب کوری میشود. فلهذا مریضانیکه مصاب به مرض شکر و یا فشار بلند خون هستند به شکل متواتر و نظر به ضرورت ۳ – ۶ ماه بعد یکبار جهت معاینه به متخصص چشم مراجعه نمایند.