یخ درمانی

  • استفاده از دستگاه کرایو برای تداوی آب سیاه معند
  • استفاده از دستگاه کرایو برای تداوی انفصال شبکیه