انحراف چشم – STRABISMUS

انحراف چشم – STRABISMUS

انحراف یا کجی چشم و تداوی آن:

انحراف چشم که بنام (Strabismus) ویا (Squint) یاد میگردد عبارت از قرار گرفتن یک یا دو چشم در جهت غیر نورمال است. درین حالت ممکن عضلات یک چشم با عضلات چشم دیگر هماهنگی لازم را نداشته باشد و هردو چشم نتواند بالای یک نقطه تمرکز نماید. این انحراف سبب خرابی دید و زیبایی میگردد که ایجاب تداوی درست را مینماید در غیر آن علاوه از مشکلات زیبائی و دید ممکن مشکلات دیگر مانند تنبلی چشم ، دو بینی و غیره را نیز سبب شود.

علل انحراف چشم:

از آن جائیکه حرکت چشم توسط شش عضله اطراف آن وبه دستور مغز کنترول میشود، موقعیت چشم بر اساس تعادل بین کشش هر 6 عضله خارج از چشم تعیین میشود. برای تمرکز هردو چشم روی یک نقطه مشخص لازم است تمامی عضلات چشم با یکدیگر و با عضلات همکار چشم مقابل هماهنگ باشند. پس هر علتی که در این هماهنگی اختلال ایجاد کند میتواند منجر به انحراف چشم شود. در کل میتوان گفت که علت دقیق انحراف چشم مشخص نیست اما سایر عوامل که میتواند نقش داشته باشد عبارتند از ارثیت، معلولیت ذهنی، سکته های مغزی، عیوب انکساری، آب مروارید و غیره.

اقسام:

الف: کجی مخفی (Phoria) که نظر به جهت کجی چشم دارای چهار نوع ذیل میباشد:

۱- انحراف به سمت داخل ( Esophoria)

۲- انحراف به سمت خارج ( Exophoria)

۳- انحراف به سمت بالا ( Hyperphoria)

۴- انحراف به سمت پایین (Hypophoria)

ب: کجی واضح (Tropia) که نظر به جهت کجی چشم دارای چهار نوع ذیل میباشد:

۱- انحراف به سمت داخل (Esotropia)

۲- انحراف به سمت خارج (Exotropia)

۳- انحراف به سمت بالا (Hypertropia)

۴- انحراف به سمت پایین (Hypotropia)

تداوی:

هدف از تداوی انحراف چشم حفظ دید، بازگردانیدن دید دو چشمی و زیبائی است که روش تداوی نظر به هدف تداوی و عامل مرض متفاوت میباشد. تداوی باید در وقت مناسب بدون تاخیر صورت گیرد تا از اختلاطات جلوگیری بعمل آید. اساسات تداوی عبارت از توصیه عینک مناسب، انجام عمل جراحی و برداشتن عامل زمینه ئی که باعث ایجاد انحراف چشم گردیده است، میباشد.


Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 24

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 24

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13