چک آپ چشم مریضان مصاب فشار خون و مرض شکر

مرض شکر و فشار خون  یک سلسه تغییرات را در داخل شبکیه چشم بوجود میاورد که میتواند سبب کوری مطلق در مریضان که مرض شکر و فشار بلند خون دارند شود. فلهذا مریضانیکه مصاب به مرض شکر ویا فشار بلند خون هستند به شکل متواتر نظر به حال مرض اش هرسه ماه بعد الی سال یکبار چشم هایش باید معاینه گردد.