وقایه و کنترول انتان – Infection Prevention & Control

وقایه و کنترول انتان – Infection Prevention & Control

وقایه و کنترول انتان یک روش عملی است که توسط آن کارمندان خدمات صحی و مریضان از منتن شدن به انتان های قابل جلوگیری محافظت میشوند.

وقایه و کنترول موثر ایجاب پوشش تمامی سطوح سیستم صحی را مینماید ، مانند کارمندان صحی ، پالیسی سازان، مدیران ، و تمامی اشخاصی که به خدمات صحی تماس دارند. وقایه و کنترول انتان در بخش محافظت مریض از انتان و کیفیت خدمات صحی بشکل اختصاصی بوده طوریکه بشکل جهانی به هر یک از کارمند صحی و مریض در هر عملیه صحی مرتبط میباشد. وقایه و کنترول انتان تمامی زوایای خدمات صحی را متاثر میسازد، طور مثال حفظ الصحه دست ها، انتانات ساحه جراحی، مصئونیت ترزیقات ، مقاومت مکروبها، و اینکه شفاخانه ها در جریان و بیرون از حالات عاجل چطور عمل مینمایند.

وقایه و کنترول نادرست انتان ممکن سبب زیان و حتی مرگ شود و خدمات با کیفیت صحی بدون در نظرداشت اصول وقایه و کنترول انتان امکان پذیر نمیباشد. خدمات صحی و اصول حفظ الصحه طبی ممکن بطور منفی توسط انتان دومی متاثر گردد.

شفاخانه چشم امان با تطبیق ستندرد های وقایه و کنترول انتان عملیات های لیزری و جراحی ، عملیه های ترزیقی و سایر عملیه های خدمات صحی را موفقانه انجام میدهد.