طبابت از راه دور و رهنمایی متخصصین از ممالک دیگر

طبابت از راه دور و رهنمایی متخصصین از ممالک دیگر

شفاخانه چشم امان در مورد امراض پیچیده چشم در صورت ضرورت از سیستم آنلاین سایبرسایت استفاده مینماید. این سیستم رهنمایی های مربوط امراض چشم را به متخصصین چشم ارائه مینماید. هدف این سیستم تداوی دید و جلوگیری از کوری میباشد.…