داروهای ضد VEGF

چشم امان كه اكنون یكی از موفق ترین و پیش رفته ترین مرکز درمانی ،آموزشی و پژوهشی در سطح افغانستان می باشد