شفاخانه چشم امان برنامه آموزشی سی پی آر را براه انداخت

شفاخانه چشم امان برنامه آموزشی سی پی آر را براه انداخت

سی پی آر عبارت از مجموعه فعالیت هایی است که از طرف پرسونل طبی حین ایست قلبی مریض ویا بازماندن قلب از حرکت نورمال برای نجات مریض انجام میشود. داکتر خوشحال امان رییس شفاخانه چشم امان این تریننگ را برای پرسونل طبی براه انداخت. اشتراک کننده گان که اکثرا از عملیاتخانه انتخاب شده بودند ، طرق جدید کمک به مریض در چنین حالات را بطور عملی آموزش گرفتند.