0797300800

با ما تماس بگیرید

info@amaneyehospital.af

برای ما ایمیل کنید

 رتینوپاتی دیابتی

رتینوپاتی دیابتی

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز وزارت صحت عامه و تصدیقنامه ( ISO 9001-2008 ) میباشد. قبل از آغاز…

 خبر خوش

خبر خوش

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز وزارت صحت عامه و تصدیقنامه ( ISO 9001-2008 ) میباشد. قبل از آغاز…